Byla zahájena veřejná diskuse o věcném zaměření aktualizace Strategie veřejného rozvoje České republiky. Strategie udržitelného rozvoje má za úkol definovat prioritní oblasti rozvoje do roku 2030 v ČR. Otevřený k diskuzi a připomínkám je nyní návrh strategické vize udržitelného rozvoje ČR, SWOT analýza, nebo navržená klíčová témata udržitelného rozvoje ČR, postup zpracování i celý text – ke stažení zde

Práce na aktualizaci Strategie byly zahájeny v dubnu 2008. Zpracovatelský tým chce od počátku přípravy aktualizace pracovat s názory veřejnosti a proto vyzývá všechny, které toto téma zajímá, aby se
1. zapojili do připomínkování dokumentu,
2. odpověděli na 6 otázek:

1. Je navržená vize udržitelného rozvoje ČR dle Vašeho názoru úplná – pokud ne, co byste doplnil/a?
2. Které priority a klíčová témata udržitelného rozvoje ČR by měly být do Aktualizace zahrnuty?
3. Které vnější vlivy by měly být zohledněny při definování vize a priorit udržitelného rozvoje ČR (tj. např. vývoj v oblasti cen ropy, další směřování EU atd.)?
4. Která významná rozhodnutí by Aktualizace měla navrhnout?
5. Jaké reálné dopady od aktualizovaného dokumentu očekáváte?
6. Jaká jsou Vaše doporučení z hlediska procedurální přípravy Aktualizace (tj. např. které subjekty – osoby, organizace či instituce – přizvat ke zpracování Aktualizace atd.), které se týkají předně základní vize udržitelného rozvoje ČR, priorit a klíčových témat, zohlednění možných vnějších vlivů, potřebných rozhodnutí a očekávaných dopadů aktualizace.

Vzhledem k harmonogramu prací Vás prosíme o jejich zaslání nejpozději do 25. června 2008 na e-mailovou adresu martin.smutny (at) integra­net.cz, nebo písemně na adresu Integra Consulting Services s.r.o., Pobřežní 18/16, Praha 8, 186 00. **

Návrh Strategické vize rozvoje ČR v roce 2030

 • ČR v roce 2030 je země se stabilně se vyvíjející dematerializovanou (znalostní, post-industriální) ekonomikou, jejíž výkonnost dosahuje průměru EU.
 • Vysoký stupeň sociální soudržnosti je dosažen fungující ekonomikou, demokratickým politickým systémem, efektivními systémy vzdělávání, zdravotní péče a sociálního pojištění (včetně penzijních fondů), rovnováhou mezi populační dynamikou a imigrací.
 • ČR je otevřená společnost naplňující materiální a duchovní potřeby jednotlivce při eliminaci sociální exkluze (materiální, genderová, národnostní, rasová) a kriminality.
 • ČR je flexibilní společností, schopnou racionálně reagovat na neočekávané změny a zrychlující se dynamiku globálního vývoje.
 • Vzdělaní obyvatelé zajišťují pro ekonomiku flexibilní a výkonné lidské zdroje, preferují zdravý životní styl a uvědomělou spotřebu.
 • Ekonomické aktivity a doprava efektivně využívají obnovitelné i neobnovitelné přírodní zdroje (s důrazem na recyklaci) a jsou realizovány s minimálními negativními vlivy na lidské zdraví a přírodní ekosystémy.
 • Zemědělská produkce, lesní a vodní hospodářství je dostatečně stabilní vůči variabilitě globálního a regionálního klimatu.
 • Svou zahraniční politikou se ČR řadí mezi země, které přispívají ke stabilitě v regionálním (EU) a globálním měřítku (aktivní spolupráce v OSN a dalších organizacích, rozsah a zaměření zahraniční pomoci atd.).

  Návrh klíčových témat rozvoje

 • Hospodářský rozvoj v harmonii s životním prostředím
 • Racionální spotřebitel a výrobce
 • Udržitelná mobilita
 • Stabilní krajina, vyvážený územní a regionální rozvoj
 • Zdravý občan, zdravá společnost
 • Flexibilní společnost vzdělání a znalostí
 • Efektivní stát
 • Odpovědné partnerství v mezinárodním kontextu

  Navržená témata budou po projednání rozpracována do priorit, jako podklad pro návrh opatření a implementační části aktualizace Strategie udržitelného rozvoje.

  Více informací:

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR

Mgr. Martin Smutný
vedoucí týmu zpracovatele
Integra Consulting Services s.r.o.
Pobřežní 16
186 00 Praha 8

tel.:+420 234 1­34 236
mobil: +420 724 110 779
e-mail: martin.smutny (at) integra­net.cz
Integra Consulting Services s.r.o.