Strategické obecné zásady Společenství obsahují priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 2007–2013.

Dokument ke je k dispozici ke stažení (pdf image, 1,8 MB).

Dokument má být do konce roku 2005 schválen jak Radou tak Evropským parlamentem, mezitím probíhají veřejné konzultace k úpravě finální verze. V rámci SOZS jsou navrženy tři nové cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti:

  1. Konvergence,
  2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost,
  3. Evropská územní spolupráce.

Finanční prostředky k naplňování těchto cílů budou plynout z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (CF).

V návaznosti na Strategické obecné zásady Společenství by měl každý členský stát EU připravit tzv. Národní strategický referenční rámec.

Veřejné konzultace k tomuto dokumentu jsou vedeny online na adrese http://europa­.eu.int/…index_en­.htm
Připomínky můžete zasílat do 30. září 2005.