Informace o zpracování osobních údajů CpKP střední Čechy

Centrum pro komunitní práci střední Čechy, pobočný spolek, IČO: 71209735, se sídlem Francouzská 4, Praha 2, 120 00, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 66488

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

statutární zástupce: Mgr. Martina Macurová, ředitelka místního zastoupení

dále také jen CPKP SČ

CPKP SČ zpracovává při své činnosti osobní údaje, je tedy správcem osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace subjektům údajů (identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám) o rozsahu, účelech a způsobech zpracování osobních údajů, o jejich předávání třetím osobám a o souvisejících právech subjektů osobních údajů.

1. CPKP SČ zpracovává následující kategorie informací (osobních údajů):

a. Jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresa, email, telefon atp.) účastníků pracovních skupin; informace poskytnuté v průběhu pracovní skupiny týkající se projednávaného tématu.

b. Jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresa, email, telefon atp.) účastníků individuálních a skupinových rozhovorů; informace poskytnuté v průběhu rozhovoru týkající se projednávaného tématu.

c. Jméno, příjmení, kontaktní údaje (email, telefon) a pracovní pozice osob aktivních v sociálních a návazných službách v České republice.

2. Odkud CPKP SČ osobní údaje získává:

a. Přímo od dotčených osob.

b. Z veřejně dostupných zdrojů (webové stránky organizace, justice.cz atp.).

3. Proč CPKP SČ osobní údaje zpracovává:

a. Zlepšení dostupnosti a plánování sociálních služeb v regionu.

b. Zlepšení či zvýšení informovanosti.

c. Příprava analýz, studií, metodik a projektů.

d. Poskytování konzultací.

e. Organizace konferencí, seminářů a jiných odborných akcí.

f. Zasílání výstupů z projektů, kterých se daná osoba účastnila.

4. Jaký má CPKP SČ ke zpracování osobních údajů právní důvod (titul):

a. Souhlas účastníků rozhovorů, pracovních, koordinačních a řídících skupina a dalších jednání.

b. Nezbytnost pro splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů (typicky s poskytovatelem služeb).

c. Nezbytnost pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů CPKP SK (typicky pro účely grantových výstupů nebo kontrol ze strany orgánů veřejné správy a dalších dárců).

5. CPKP SČ osobní údaje zpravidla zaznamenává elektronicky (např. formou zápisu z jednání), v některých případece i v tištěné podobě a výjimečně také ve formě zvukového záznamu (např. u některých rozhovorů). Zvukový záznam má k dispozici pouze analytik týmu, který jeho obsah převede do textové podoby a následně nahrávku bez zbytečného odkladu smaže. Elektronické a tištěné záznamy jsou pak uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění předmětného účelu, zpravidla nejde o dobu delší než 10 let. Doba uchovávání vychází mimo jiné i z podmínek poskytovatele financování daného projektu.

6. Osobní údaje uchovávané v elektronické podobě se nacházejí na zabezpečených úložištích, ke kterým mají po zadání uživatelského jména a hesla přístup pouze osoby k tomu určené (ředitel, členové projektového týmu, IT tým).

7. Veškeré osobní údaje uchovávané v tištěné podobě jsou na zabezpečeném místě, tzn. v uzamčeném prostoru. Ke klíčům mají přístup pouze oprávněné osoby.

8. Vzhledem k tomu, že zápisy z rozhovorů, pracovních, řídících a koordinačních skupin, a dalších jednání jsou důležitým podkladem pro jednotlivé aktivity CPKP SK, je řada těchto dokumentů či na nich založených výstupů zpřístupňována orgánům veřejné správy nebo veřejnosti (např. prostřednictvím internetu na webových stránkách města). Zveřejňovány jsou pouze pseudonymizované zápisy nebo výstupy, tj. dokumenty, ze kterých není možné přiřadit jednotlivé informace ke konkrétním subjektům údajů. Dodatečné informace, na základě kterých je možné informace z pseudonymizovaných zápisů přiřadit ke konkrétním fyzickým osobám, stejně jako plné (nepseudonymizované) zápisy jsou přístupné pouze členům projektového týmu; v případě kontroly ze strany orgánů veřejné správy je tyto údaje možné v nezbytně nutném rozsahu poskytnout také kontrolorům (v takovém případě osobní údaje zpřístupňujeme k nahlédnutí v sídle CPKP SK a nikam je nezasíláme v elektronické ani tištěné podobě).

9. Všichni pracovníci CPKP SK, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou smluvně zavázáni zachovávat o nich mlčenlivost.

10. CPKP SČ osobní údaje nepředává za hranice Evropské unie. Výjimku představuje uložení na cloudech, které mají některé servery uloženy mimo EU; v takovém případě bude toto předávání osobních údajů upraveno tak, aby bylo v souladu s pravidly stanovenými obecně závaznými právními předpisy, a aby byla zajištěna dostatečná ochrana práv subjektů údajů.

11. Subjekty údajů mohou v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů uplatnit některá z následujících práv (případně i všechna):

a. Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány jeho osobní údaje. Pokud ano, má subjekt údajů právo na informace týkající se zpracování jeho osobních údajů a přístup k nim. Správce vydá subjektu údajů na jeho žádost kopii zpracovávaných údajů.

b. Právo na opravu - subjekt údajů má právo na opravu či doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.

c. Právo na výmaz - subjekt údajů má právo po správci požadovat vymazání osobních údajů, pokud (i) osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány; (ii) subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznesl námitky proti zpracování osobních údajů; (iii) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Správce však může ze zákonných důvodů vymazání odmítnout.

d. Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo po správci požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů popírá přesnost svých údajů nebo vznese námitku proti zpracování (omezení trvá po dobu nutnou pro ověření přesnosti údajů nebo zjištění, zda je nutno vyhovět námitce); (ii) zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů místo výmazu žádá pouze o omezení zpracování; (iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e. Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

f. Právo na odvolání souhlasu - subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu a zákonnost zpracování osobních údajů na základě jiného právního titulu.

g. Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoliv během zpracování osobních údajů, založeného na oprávněném zájmu správce, vznést u správce námitku proti takovému zpracování. Správce přestane po vznesení námitky osobní údaje zpracovávat, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování.

h. Právo podat stížnost - v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je neoprávněné či jinak porušuje jeho práva, má právo podat proti takovému zpracování stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.

CpKP střední Čechy podpořili