Strukturální fondy

18.6. byla zveřejněna 5. zpráva o pokroku v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti. Zároveň vyšla zpráva, shrnující výsledky konzultačního procesu, který proběhl v 17-ti zemích EU. Vyplývá z něj, že kohezní politika má širokou podporu a že by měla být jednou z nosných politik EU i po roce 2013. Článek i dokument získáte po kliknutí na název článku.

Výsledky Irského referenda v číslech. Proč volili Irové NE? Převzato z The Irish Times. Více informací po kliknutí na název článku.

Doplněný přehled zástupců NNO v monitorovacích výborech operačních programů 2007–2013, aktualizováno 4.4.2008

Výsledky hlasování do monitorovacích výborů

Regionální environmentální centrum ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání NRP a NSRR 2007–2013 a posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).

Podoba programových dokumentů, které schválila vláda na svém jednání 15. listopadu 2006. Tyto návrhy budou oficiálně předloženy Evropské komisi k negociaci.

Návrhy textů operačních programů. Stav k 10. 10. 2006. Dokumnety byly rozeslány do rozšířeného meziresortního připomínkovacího řízení (vč. krajů). Výsledné dokumenty by měly být projednány vládou na přelomu října a listopadu.

Vláda ČR schválila rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním rámci a operačních programech na léta 2007–2013 a pro dopracování konečných verzí OP.

Starší články Novější články

NAVRCHOLU.cz