Zpět

Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor v ...

Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje, CpKP střední Morava, Přerov, 2006; 1. vydání / Autoři: Mgr. Ivo Škrabal, Ing. Svatava Nunvářová / Kapitolu 7.3.1 zpracovali Mgr. Josef Novák, RNDr. Viktor Třebícký, PhD. / Odpovědný redaktor: Jana Šimčíková, Jiří Pavlát / Sazba: Subrational Industries / Tisk: EURO-PRINT PŘEROV s.r.o. / ISBN: 80-86902-43-9

 

vyzkum 2007 stmStudie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje vznikla jako součást realizace projektu Výzkum zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, který realizovalo Centrum pro komunitní práci střední Morava v letech 2004–2006.
Podle hypotézy výzkumu mikroregiony skýtají pro jednotlivé kraje velkou příležitost ke zvyšování absorpční kapacity a posilování profesionálního zázemí pro realizaci rozvojových záměrů, zvláště ve venkovských oblastech. Zároveň jsou příležitostí eliminovat některé nedostatky při výkonu samosprávy v malých obcích. Spolupráce obcí může efektivně fungovat díky tzv. managementu rozvoje,1/ který je výkonným článkem mikroregionů a pomáhá jim řešit společné problémy a iniciovat rozvoj. Současně může přispívat k úspoře vynakládaných finančních prostředků při zajištění tzv. „sdílených služeb".
Tato publikace si proto klade za cíl odpovědět na některé problémy, které mikroregiony při svém fungování řeší a které se nacházejí v Olomouckém a Zlínském kraji, a to formou analýz a studií 6 vybraných mikroregionů – Mikroregion Jesenicko, Mikroregion Morkovsko, Mikroregiony Litovelsko a Zábřežsko, místní akční skupiny Regionu Haná a Hornolidečska. Management rozvoje ve vybraných mikroregionech je v této publikaci analyzován a studován ze 3 úhlů pohledu: z vybraných aspektů řízení mikroregionů, využívání metod a technik práce a hlavně z hlediska vyhodnocování činností.
Studie a analýzy zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje probíhala v letech 2005 a 2006. Společným cílem bylo popsat, jak tyto managementy rozvoje fungují, ve smyslu funkčních závislostí mezi jednotlivými složkami, jaké metody, postupy a styly práce tyto managementy (mikroregiony) obvykle využívají a jaké výsledky jsou díky nim dosahovány.
V průběhu realizace výzkumu byl vytvořen výzkumný scénář a dotazníky, které byly zaměřeny na získání dat o fungování jednotlivých sledovaných mikroregionů. V mikroregionech byla realizována studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor prostřednictvím vymezení nultých hodnot monitorovacích indikátorů a zahájením hloubkové sociálně-ekonomické analýzy. Do vybraných mikroregionů byly také zaváděny indikátory pro hodnocení efektivity managementu mikroregionů, které byly v průběhu roku 2006 vyhodnocovány a nadále zkvalitňovány. Součástí této sady jsou indikátory, které vytvářejí tzv. barometr mikroregionů, využitelný k benchmarkingu. Ekonomická analýza probíhala prostřednictvím konstrukce ekonomických indikátorů na hodnocení efektivity managementu. Současně sledované mikroregiony poskytovaly řešitelům projektu aktuální informace prostřednictvím měsíčních zpráv a individuálních workshopů a setkání.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity