Zpět

První kroky MAS Český západ

CpKP  západní Čechy/ Kolektiv autorů / Odpovědný redaktor: Jan Martínek / Obálka a sazba: Jan Florian / Tisk: Tiskárna MLOK s.r.o., Brno / 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-47-0


prvni krokyVážení přátelé, členové i nečlenové MAS Český Západ – Místní partnerství,
tato zpráva Vám má v kostce přiblížit, co jsme za dobu trvání naší MAS udělali, do jaké míry se nám podařilo naše společné záměry naplnit a co se nám naopak nepodařilo prosadit nebo zrealizovat a proč. Hodnocení, do jaké míry se nám naše záměry podařilo naplnit a jak jsme splnili Vaše očekávání, nechávám
na Vás a doufám, že tato zpráva Vám dodá dostatečné množství informací k tomu potřebných. Raději bych se zmínila o případech, kdy z mého pohledu nebyla splněna všechna očekávání a kde, jak se říká, máme ještě rezervy.
Každý správný hospodář má v dostatečné míře pečovat o své ovečky a dohlédnout na to, aby se všem dostalo čeho potřebují. Po důkladném zhodnocení celého období, mohu konstatovat, že se nám ne vždy podařilo informovat a zapojit všechny subjekty v ideálním třetinovém rozložení, tak jak bychom si představovali. Po vyhodnocení všech podpořených projektù, nám přeci jen vychází, že nejvíce z nich realizovaly obce, za nimi se umístnily neziskové organizace a podnikatelé. Z této jednoduché analýzy je zřejmé, že nejlépe jsou na přijímání a zpracování dotačních titulù připraveny obce. Proto se právě na obce obracím v úvodním slově s prosbou o pomoc při informování a prvotním kontaktu při vyhledávání záměrů a přípravě projektových žádostí. Buďte dobrými partnery pro své kolegy z řad neziskových organizací a podnikatelů, pomozte nám doručit potřebné informace až k nim a naplňovat tak náš společný cíl: zapojit co nejvíce místních subjektù do dění v regionu.


Miroslava Válová
předsedkyní a manažerka MAS Český Západ - Místní partnerství

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity