Zpět

Příklady dobré praxe z neziskového sektoru - ZLÍNSKO

CpKP východní Morava, Gahurova 292, 760 01 Zlín / Autoři: Josef Zdražil, Petr Dubovský /Odpovědný redaktor: Petr Dubovský / Jazykové korektury: Světlana Hejsková / Grafická úprava a sazba: www.larvagrafik.com / Grafická úprava obálky: STUDIO 6.15 / Tisk: Voštěp, spol. s r. o. / 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-45-6

 

priklady dobre praxeCPKP V5Česká republika může od roku 2004 realizovat projekty s podporou strukturálních fondů Evropské unie. Na první, zkrácené programové období 2004–2006 navazuje sedmiletý cyklus 2007–2013, pro který je v rozpočtu EU připraveno více než sedm set miliard korun. Organizace v neziskovém sektoru jsou, stejně jako na začátku roku 2004, velmi dobře připraveny ucházet se o tyto finance. Pokud se podaří odstranit překážky, které spočívají zejména ve finančním zajištění realizace projektů, bude se počet občanských sdružení, obecně prospěšných společností či příspěvkových organizací, které uspějí se svými projektovými záměry, zvyšovat.
Doposud však nebyly podmínky pro nestátní neziskové organizace příliš příznivé, a proto za každým příkladem dobré praxe, který se nám podařilo zařadit do této publikace, si čtenář musí představit mnoho odvahy, obětavosti, ale také trpělivosti. Každá organizace, která byla při žádání o podporu ze strukturálních fondů úspěšná, musela překonat mnohé bariéry při komunikaci s administrátory projektu, kteří hovořili „jiným" jazykem a ve velké míře se společně s řešiteli projektů teprve učili rozumět tomu, co je to projekt a jaká jsou pro jeho realizaci pravidla.
Každou organizaci stála realizace projektu také vlastní náklady. Stoprocentní financování projektů pro neziskové organizace, které se v některých operačních programech uplatňovalo, a v jiných ne, nezahrnuje spoustu práce s přípravou projektu, opomíjí neuznatelné náklady, které jsou v každém projektu, a často neobsahuje všechnu práci, která je s realizací projektu spojena. Ve zlínském okrese působí několik organizací, jejichž projekty nám mohou být inspirací. Pokud chcete sestavit svůj vlastní projektový záměr, abyste pomohli naplnit některý z cílů nových operačních programů, můžete se díky této publikaci lépe připravit na jeho realizaci. A to je naším cílem.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity